یک ساختمان به چند چاه ارت نیاز دارد؟

  يك ساختمان به چند چاه (الكترود) ارت نياز دارد؟

  بر اساس مندرجات مبحث سيزدهم هر ساختمان فقط نياز به يك چاه ارت دارد مگر در موارد زير :

 اگر مجموع جريان فازهاي يك تابلو كنتور ، بيش از 25 آمپر  سه فاز و تا 60 آمپرسه فاز باشد و نخواهيم يا نتوانيم يك الكترود ميله اي به طول حداقل 4 متر احداث كنيم در اين صورت بايد دو الكترود ميله اي بطول 2 متر احداث نماييم.

ساختمان دو يا چند مجموعه تابلو كنتور داشته و فاصله آنها بيش از 8 متر باشد، در اين صورت به ازاء هر مجموعه تابلو، نياز به يك الكترود ارت داريم.

در تفاهم نامه سه جانبه با توجه به وجود برخي مشكلات و در نظر گرفتن موارد خاص، مقرر گرديد در صورتي كه با رعايت موارد فوق، مقاومت شبكه ارت ساختمان از 2 اهم بيشتر بود، بايستي آنقدر به تعداد الكترودهاي ارت افزود تا مقاومت كل شبكه ، به 2 اهم يا كمتر، كاهش يابد.

نكته مهم اين است كه تمامي الكترودهاي ارت يك ساختمان و ميلگردهاي همبند شده بتن مسلح بايستي حتماً در تابلو كنتور (روي شينه اصلي اتصال زمين) به همديگر متصل شوند و در مواردي كه بيش از يك تابلو كنتور موجود باشد، شينه هاي ارت اصلي همه تابلوهاي كنتور از طريق يك هادي مناسب به يكديگر متصل گردند تا يك شبكه واحد ارت تشكيل شود. اين شبكه، به همه تاسيسات و تجهيزاتي كه نياز به ارت دارند، از جمله بدنه تابلو كنتور، آسانسور، بدنه پمپ ها، فن ها، چراغ ها، كنتاكت ارت پريزها و . . . متصل مي شود.


   آيا آسانسور نياز به چاه ارت جداگانه دارد؟

خير. كل ساختمان نياز به يك شبكه ارت واحد (و البته مطمئن) دارد و كليه تاسيسات و تجهيزات موجود در ساختمان از جمله آسانسور بايد به همين شبكه متصل شوند. براي هيچ تجهيز مشخصي نبايد چاه ارت جداگانه احداث نمود. استفاده از چاههاي ارت مستقل خطرناك و ممنوع است و با مقررات ملي مغايرت دارد ( صفحه 94 مبحث سيزدهم) . -4- (يادآوري 3 ماده پ 10) 

نویسنده مقاله : آقای مهندس عرفان کرمی فرد منبع مقاله : https://www.irandakal.com
  • 13 آذر 1398
  • Admin
  • 495
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021